Amennyiben igénybe kívánja venni a www.beatrixflow.hu weboldalon kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és a Szolgáltató Jogi Nyilatkozatát.

I. Szerződő Felek

I.1. Szolgáltató
Név: Martinecz Beatrix (továbbiakban: Szolgáltató)
Székhely: 1021 Budapest Budenz út 5/a
Bankszámlaszám: HU72 11702067-21459722-00000000 (OTP)
Adószám: 58128473-1-41
Nyilvántartási szám: 56761959
E-mail: info@beatrixflow.hu
Web: www.beatrixflow.hu
Telefonszám: +36 30 609 1295

I.2. Ügyfél
Ügyfélnek minősül, aki a www.beatrixflow.hu weboldal (továbbiakban: weboldal) bármely szolgáltatását igénybe veszi. A weboldal szolgáltatásait azok az Ügyfelek vehetik igénybe, akik elfogadják jelen Általános Szerződési Feltételeket és Jogi Nyilatkozatot. Kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben jelen szerződés minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele ráutaló magatartással történik.

II.1. Az ÁSZF és Jogi Nyilatkozat célja, módosítása, hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek és Jogi Nyilatkozat hatálya a www.beatrixflow.hu weboldalra és e weboldal valamennyi aloldalára terjed ki. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket és Jogi Nyilatkozatát azért adta ki, hogy részletesen szabályozza a weboldal szolgáltatásaival és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket és Felek jogait, kötelezettségeit és egyéb, a weboldal használatával és szolgáltatásaival összefüggő lényeges körülményeket.
Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Ügyfél között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. A weboldal valamely szolgáltatását igénybevevő Ügyfél ráutaló magatartásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételeket és Jogi Nyilatkozatot. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a 2013.évi V. törvényben, a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szjt.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és a Jogi Nyilatkozatot részben vagy egészben bármikor módosítsa. A módosítás a közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a weboldal szolgáltatásait biztosítja vagy az Általános Szerződési Feltételeket/Jogi Nyilatkozatot módosítja.
Jelen Általános Szerződési feltételek&Jogi Nyilatkozat közzétételének napja: 2022. február 1.

II.2. A szerződés tárgya, általános rendelkezések

A szerződés tárgya a weboldalon található valamennyi szolgáltatás, amelyet az Ügyfelek, akár térítésmentesen, akár díj megfizetése ellenében igénybe vesznek. A szerződés nyelve: magyar. A megrendelés rögzítésével az Ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatás paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el.

Bár Szolgáltató ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Weboldal pontos és naprakész információkat tartalmazzon, Szolgáltató nem vállal garanciát ezek pontosságára vonatkozóan. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal tartalmában található informatikai, vagy üzemzavarból eredő hibákért vagy kihagyásokért.

Amikor Ön regisztrál/vásárol Szolgáltatónál és/vagy a Weboldalon, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatótól bármilyen értesítést, bejelentést, megállapodást, közzétételt, jelentést, dokumentumot, új termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó közleményt, illetve egyéb feljegyzést vagy levelezést kapjon. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az értesítéseket elektronikus úton, e-mailben történő továbbítása útján kapja meg.

Ha Ön „élethosszig tartó / örökös hozzáféréssel” vásárol terméket vagy programot, az a termék vagy program élettartamára vonatkozik, nem pedig a Szolgáltató vagy Ügyfél élettartamára. Szolgáltató fenntartja a jogot a termékek és programok megszüntetésére, de vállalja, hogy az ilyen megszüntetésekről legalább 30 nappal korábban értesíti Önt.

Szolgáltató időről időre bónuszokat kínál a Programra regisztráló magánszemélyeknek. Ön jogosult az Ön számára a beiratkozáskor felajánlott bónuszokra. A bónuszok nem garantáltan állnak rendelkezésre a program teljes élettartama alatt, és folyamatosan változnak az egyes élő és automatizált promóciók függvényében.

Sem Szolgáltató, sem a weboldalon található bármely tartalom létrehozásában, előállításában vagy fenntartásában résztvevő bármely más fél, semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a Weboldalhoz való hozzáféréséből vagy használatából eredő közvetlen, véletlen, következményes vagy közvetett jellegű károkért. A fentiek korlátozása nélkül, a Weboldalon található összes tartalom „úgy, ahogy van”, bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül kerül rendelkezésre bocsátásra, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóság vagy a meghatározott célra való alkalmasság hallgatólagos garanciáját.
Szolgáltató nem vállal garanciát az oldalon található anyagok használatával, az ilyen anyagok használatának eredményeivel, az ilyen anyagok alkalmasságával bármely felhasználó igényeinek kielégítésére, vagy azzal a valószínűséggel kapcsolatban, hogy azok használata megfelel bármely felhasználó elvárásainak, illetve azok helyességével, pontosságával, megbízhatóságával vagy helyesbítésével kapcsolatban.

Szolgáltató nem garantálja, hogy az anyagok használata zavartalan vagy hibamentes lesz, hogy a hibák kijavításra kerülnek, vagy hogy a Weboldal a Tartalom és/vagy az elérhető anyagok mentesek a hibáktól, vírusoktól vagy más káros összetevőktől. Bármilyen, a Weboldal hibájából eredő károsodás esetén Ön vállalja a felelősséget a szükséges javítások vagy javítások költségeinek viseléséért. Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik fél webhelye vagy harmadik fél szolgáltatója által okozott teljesítmény- vagy szolgáltatási problémákért. Az ilyen problémákra kizárólag az Ön és az adott szolgáltató közötti megállapodás az irányadó.

Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen teljesítmény- vagy szolgáltatási problémáért, amelyet harmadik fél weboldala vagy harmadik fél szolgáltatója (beleértve például az Ön webszolgáltatójának szolgáltatását, a fizetési szolgáltatásokat, az Ön szoftverét és/vagy a szoftver frissítéseit vagy frissítéseit) okoz. Bármilyen ilyen probléma kizárólag az Ön és az adott szolgáltató közötti megállapodásban szabályozott.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy korlátozza a Weboldal és/vagy bármilyen Tartalom használatát, vagy megszüntesse a hozzáférését, amennyiben Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy Ön megsértette a jelen felhasználási feltételeket, vagy Szolgáltató bármely más szabályát vagy feltételét.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bárki számára megtagadja a hozzáférést a Weboldalhoz és/vagy Szolgáltató Tartalmához, termékeihez és/vagy szolgáltatásaihoz.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint döntsön arról, hogy Szolgáltató felelős-e bármilyen üzemzavarért vagy fennakadásért. Szolgáltató saját belátása szerint visszatérítheti az oldal és/vagy bármely tartalom használatáért felszámított kezdeti díjat vagy annak arányos részét Szolgáltató visszatérítési politikájával összhangban. Szolgáltató a Weboldal és/vagy bármely Tartalom, szolgáltatás használatáért fizetett díjat követő harminc (30) nap elteltével a fennakadás okától függetlenül megtagadja a pénzvisszatérítést.

Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen különleges, véletlen, közvetett, büntető jellegű, függő vagy következményes kárért, függetlenül attól, hogy az előre látható volt-e vagy sem, beleértve, de nem kizárólagosan, a tulajdonban, berendezésekben, információkban vagy adatokban bekövetkezett kárt vagy veszteséget, nyereségkiesést, bevételkiesést vagy jó hírnevet, tőkeköltséget, a helyettesítő szolgáltatások költségét, vagy a szolgáltatás megszakításából vagy átviteli problémákból eredő igényeket, amelyek a Weboldal, a Tartalom és/vagy a kapcsolódó anyagok bármilyen hibája, a jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatások használatának lehetetlensége vagy bármilyen más ok miatt keletkeztek, függetlenül a felelősség elméletétől. Ez a korlátozás akkor is érvényes, ha Szolgáltatót tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, vagy ha tudott róla.

Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti Szolgáltatót és annak minden egyes alkalmazottját és ügynökét minden olyan felelősség, követelés, kár és költség alól, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket is, amelyek (I.) a jelen Megállapodás Ön általi megszegéséből, (II.) a törvény vagy bármely harmadik fél jogainak Ön általi megsértéséből erednek vagy azzal összefüggésben állnak, (III.) bármely olyan anyag, információ, mű és/vagy egyéb tartalom, bármilyen jellegű vagy hordozó, amelyet Ön a Weboldalon vagy azon keresztül közzétesz vagy megoszt, (IV.) a Weboldal vagy Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás Ön általi használata, és (V.) a Weboldalhoz vagy a szolgáltatásokhoz, illetve a Weboldal vagy a szolgáltatások más felhasználóihoz kapcsolódó magatartása.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy átvegye a kizárólagos jogi védelmet minden olyan követeléssel kapcsolatban, amely miatt a jelen szakasz értelmében Szolgáltató kártérítésre jogosult. Ilyen esetben Ön köteles a Szolgáltató által ésszerűen kért együttműködést biztosítani Szolgáltató számára.
A jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései Szolgáltató, kapcsolt vállalkozásai és harmadik fél tartalomszolgáltatói és licencadói javára szólnak, és mindegyiküknek jogában áll közvetlenül vagy a saját nevében érvényesíteni és végrehajtani ezeket a rendelkezéseket.

III. A megrendelés folyamata

A konkrét szolgáltatás megrendeléséről részletesebb információ érhető el a szolgáltatás leírásában. A megrendelési folyamat során az Ügyfélnek meg kell adnia: teljes név (cégek esetén cégnév és adószám), számlázási név és cím, telefonszám, e-mail cím.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

IV. A megrendelt szolgáltatás fizetésének módja

A szolgáltatások tartalmi elemei és díjai a weboldalon kerülnek meghatározásra. A szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt szolgáltatásra nem vonatkozik. Amennyiben a weboldalakon minden gondosság ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A Szolgáltatásokhoz vagy Programokhoz való hozzáférésért cserébe Ön vállalja, hogy megfizeti azok díját.
A szolgáltatások díja előre fizetendő szolgáltató részére, utalás útján. A számla az összeg beérkezését követő legkésőbb 7 napon belül kerül kiállításra és elküldésre az ügyfél e-mail címére. Szolgáltató csak magánszemély részére tud számlát kiállítani. A számlázáshoz szükséges „vevő” adatokat ügyfél köteles számlakibocsátó részére tudomásul adni. A közös együttműködés a szolgáltató bankszámláján történő jóváírás esetén kezdődhet meg.
Utalás teljesítéséhez szükséges banki adatok:
Kedvezményezett: Martinecz Beatrix
Számlaszám: HU72 11702067-21459722-00000000 (OTP)
Megjegyzés: díjbekérő száma

Amennyiben kuponkóddal aktiválható kedvezmény egy szolgáltatásra, de Ügyfél elmulasztja a kuponkód megadását a fizetési folyamat során és így nem aktiválódik számára a kedvezmény, úgy Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a kedvezmény biztosításával kapcsolatban.

Részletfizetés esetén a kezdeti összeget a megrendeléskor kell befizetni, majd az adott program/szolgáltatás ütemezése szerint. Bármely fizetés elmaradása esetén Szolgáltató azonnal felfüggeszti az Ügyfél hozzáférését a Programhoz.

Amennyiben egy szolgáltatáscsomag részét képezi ingyenes egyéni konzultáció, az kizárólag csak a Szolgáltatás időtartama alatt használható fel.

V. Szolgáltatás időpontjának lemondása, módosítása

Előre lefoglalt és kifizetett egyéni konzultációs szolgáltatás lemondása vagy időpontjának módosítása legkésőbb az időpontot 24 órával megelőzően lehetséges, 24 órán belüli lemondás vagy módosítás esetén a szolgáltatás díjának 100%-a Szolgáltatót illeti kötbérként.
Amennyiben az Ügyfél késik vagy nem kapcsolódik időben online, nincs lehetőség az elvesztett idő pótlására, sem pénzvisszatérítésre.

VI. A szolgáltatás teljesítésének megtagadása/visszautasítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt – indokolás nélkül megtagadja. Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon megtéríti (az Ügyfél vásárláskor használt bankkártyájára visszatérítést kezdeményez) az Ügyfélnek. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről az Ügyfelet azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatni, valamint a fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az értesítést követő 3 napon belül visszatéríteni.
A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy ne szolgálja ki azokat az Ügyfeleket, akik rendszeresen nem tartják be jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat vagy más módon kárt okoznak a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

VII. Üzleti titok

A közös együttműködés során a Szolgáltató által Ügyfélnek átadott információk, szöveges és grafikus anyagok, egyéb tartalmak üzleti titkot képeznek a 2018. évi LIV. törvény szerint, ezért jogszabályi védelem alatt állnak. Ezért jogosulatlan, azaz a jogosult engedélye nélküli használatuk, terjesztésük, nyilvánosságra hozataluk, többszörözésük és bármely egyéb, engedély nélküli felhasználásuk illetve azzal való bármely visszaélés szerzői jogot, védjegyjogot és/vagy egyéb jogszabályokat sérthet illetve polgárjogi szankciókat vonhat maga után.

A díjazás ellenében elérhető programok egyedi hozzáférésre vonatkoznak. A hozzáférés törlésre kerül, ha írásos engedély nélkül egynél több személy használja a terméket, és a visszatérítés megtagadásra kerül.

A csoportos programokon/tanfolyamokon (akár ingyenes, akár díjazás ellenében való, akár személyes, akár online) való részvétel esetén, Ügyfél engedélyét adja arra, hogy Szolgáltató audio- és video (hang és kép) felvétel formájában rögzítse az eseményt, valamint elérhetővé tegye a felvételt hanggal és képpel együtt a csoporttagok számára. Ügyfél semmilyen digitális képi vagy hangi formában nem rögzítheti a csoportos programokat/tanfolyamokat.

Szolgáltatót az együttműködés során megismert valamennyi, az Ügyfélre vonatkozó adat tekintetében titoktartás terheli.
Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél esetét szükséges szupervízióba vinnie, ezt közösen külön írásban rögzítik.

Szolgáltató esettanulmány céljából felhasználhatja Ügyfél esettörténeteit kizárólag név nélkül, anonim esetként, de amennyiben ehhez az Ügyfél mégsem járul hozzá, bármikor írásban megtagadhatja.

Szolgáltató felhasználhatja publikálás céljából, a weboldalon és közösségi média platformokon az Ügyféltől származó írásos visszajelzéseket. Amennyiben ehhez az Ügyfél mégsem járul hozzá, bármikor írásban ezt megtagadhatja.

VIII. Szerzői Jogok

A www.beatrixflow.hu weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma szerzői jogi védelem alatt áll az 1999. évi LXXVI. tv. alapján. A weboldal minden tartalmának, Szolgáltató írásos engedélye nélküli felhasználása, másolása, reprodukálása, kereskedelmi célokra való felhasználása tilos. Minden tartalom a szerző neve és a forrás megjelölésével (működő link) osztható csak meg, illetve a szerző előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel. Ezek elmulasztása, a tartalmak engedély nélküli felhasználása illetve azzal való bármely visszaélés szerzői jogot, védjegyjogot és/vagy egyéb jogszabályokat sérthet illetve polgárjogi szankciókat vonhat maga után.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Domain-neveire.

IX. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Szolgáltató és Ügyfél az együttműködésük során keletkezett esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton kísérik meg rendezni, kizárólag ennek 30 naptári nap elteltét követő eredménytelensége esetén fordulnak az illetékes bírósághoz.

X. Szolgáltató Jogi Nyilatkozata, egyéb rendelkezései

Alulírott, Martinecz Beatrix, mint Szolgáltató kijelentem, hogy nem végzek egészségügyi, sem gyógyító tevékenységet, sem terápiát, sem tanácsadást, sem pszichológiai vagy mentálhigiénés tevékenységet. Betegséget vagy annak hiányát nem diagnosztizálom. Ebből kifolyólag a szolgáltatások nem értelmezhetők tanácsadásként, gyógyításként, egészségügyi kezelésként, terápiaként, sem pszichológiai tevékenységként.

Szolgáltatásaim célja, hogy a szolgáltatást igénybevevő Ügyfél egészségtudatossága és életminősége növekedjen az általam átadott, tapasztalatokon és tudományosan megalapozott információk alapján, valamint hogy Ügyfél az egészségével kapcsolatos döntéseit felkészülten, megalapozott ismeretek birtokában hozhassa meg, továbbá, hogy az egészségfejlesztés, önfejlesztés folyamatában segítsem.

Az Ügyfél saját döntése alapján, saját felelősségére veszi igénybe a szolgáltatásokat. Az egyéni konzultációkon elhangzottak egyedi, személyre szóló információk, így azok nem feleltethetők meg semmilyen másik személyre.

A weboldalon olvasható és az egyéni konzultációkon elhangzó információk tájékoztató jellegűek. Az átadott anyagok és információk kizárólag edukációs és tájékoztatási célokat szolgálnak, és semmi esetre sem értelmezhetők orvosi tanácsadásként. Nem szolgálnak arra, hogy diagnosztizáljanak vagy kezeljenek bármilyen betegséget vagy állapotot. Az átadott információk az előadó saját ismeretét, álláspontját és tapasztalatát tükrözik.
Szolgáltató nem vállal semmilyen jellegű felelősséget az információk és egyéb tartalmak félreértelmezéséért, sem a tanítások alkalmazásáért, sem azért hogy valamilyen ehhez kapcsolódó cselekvést megtesznek vagy nem tesznek meg. Az átadott információk egyéni gyakorlati alkalmazása és értelmezése kizárólag a címzett felelőssége.

A szolgáltatások igénybevétele semmilyen jellegű (pozitív vagy negatív, emocionális vagy egészségügyi) változást nem garantál, de nem is zár ki. Ügyfél sikereit és eredményeit nagyban befolyásolják az ő saját lehetőségei, körülményei, hozzáállása, ráfordított ideje. Szolgáltató ezért semmilyen garanciát nem vállal. Ügyfél saját felelősségére veszi igénybe a szolgáltatásokat, saját mindenkori testi-lelki-szellemi állapotának figyelembevételével.

A szolgáltatások igénybevétele nem helyettesíti az orvosi, konvencionális gyógyító eljárást, az orvosi vizsgálatot, kezelést, diagnózist. Nem szolgálnak arra, hogy diagnosztizáljanak vagy kezeljenek bármilyen betegséget vagy állapotot, de nagyon hatékonyan kiegészíthetik azt. A felmerülő egészségügyi problémákkal orvoshoz szükséges fordulni. Valamennyi életmód- és étrendbeli változtatással kapcsolatban tájékoztassa kezelőorvosát és mindig kérje ki szakképzett egészségügyi szakember véleményét, javaslatát. Az orvosi vizsgálat és kezelés elmaradásából származó egészségkárosodásért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

XI. Funkcionális Laboros és Empirikus Állapotfelmérésekre vonatkozó jogi nyilatkozat:
Az empirikus- és a vérvizsgálatok funkcionális laboros állapotfelméréseiről szóló jelentések és értékelésük nem minősülnek sem diagnózisnak, sem egészségügyi tanácsadásnak, hanem információ átadás az eredmények funkcionális szemléletű összefüggéseiről.
A funkcionális labor állapotfelmérés szolgáltatás nem tartalmazza az elvégzendő laborvizsgálatok esetleges költségeit. A laborvizsgálatok elvégzése a résztvevő feladata.

Szolgáltató kijelenti, hogy a funkcionális laboros- és empirikus állapotfelmérések miatt átadhatja az Ügyfél általa kezelt adatait (teljes név, e-mail cím, leleten szereplő adatai) a Kokavecz-Corporation Kft. részére, amely cég az adatokat megismeri és kezeli a laboros és empirikus állapotfelmérések szoftveres elemzésének elkészítése céljából.
Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével elfogadja, hogy a Szolgáltatóval való együttműködés keretében átadott adatait a Kokavecz-Corporation Kft. megismerheti és az átadástól számított hat hónapig kezelheti, laboros és empirikus állapotfelmérések szoftveres elemzésének elkészítése céljára.

A Kokavecz Corporation Kft. feltételrendszere a funkcionális állapotfelmérést készítő szoftver vonatkozásában, melyet mint felhasználók a jelen Jogi Nyilatkozat értelmében, mind Szolgáltató és Ügyfele is magára nézve adaptál és elfogad:
Hozzáférés az optilabsoft felülethez: Minden aktív mentornak (így jelen Nyilatkozat értelmében a „Szolgáltatónak”) van egy egyedi azonosító kódja, melyet az ügyfeleinek kell használni amikor regisztrálnak az OptiLabSoft felületére az empirikus felmérések elérése érdekében.
Fontos! Amennyiben az Ügyfél nem jó kódot választ, nem lesz látható a felületen a felmérése, ezért minden esetben fontos, hogy az Ügyfél a megfelelő kódot válassza az űrlapon.
Személyes adatok védelme:
Az OptiLabSoft felméréseinek használata során az Ügyfél személyes adatokat is átad az űrlap feldolgozó rendszernek, így amennyiben az Ügyfél maga iratkozik fel az OptiLabSoft felmérési központba, úgy elfogadja a nyilatkozatot, mely az alábbi.
„Alulírott Ügyfél, mint adattulajdonos, jelen űrlap elküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti azonosító számú mentor rendelkezésére bocsátott, általam igénybe vett szoftver által generált valamennyi, rám vonatkozó adatot az OptiLabSoft szoftver a mentor részére továbbítsa, és azokat a mentor az általam kért elemzés elvégzése céljából a mai naptól számított 6. hónap utolsó napjáig kezelje, tárolja, majd azt követően semmisítse meg. Az elemzés eredményét, továbbá az elemzés alapjául szolgáló adatokat az OptiLabSoft csak a fenti azonosító számú mentornak, vagy az én részemre adhatja ki.”
A felméréshez szükséges adatok:
Nem, Életkor – ezeket az adatokat Mentor köteles feltüntetni valamilyen formában az állapotfelmérés megfelelő elkészítése érdekében.
Az OptiLabSoft-ba beküldött ügyfelek felméréseit a rendszer 6 hónapig őrzi, ezután az adatokat törli a rendszer, visszaállítás nem lehetséges. Annak érdekében, hogy Mentor nyomon tudja követni ügyfele fejlődését, szükséges, hogy a felméréseket mind az Ügyfél megkapja, mind a Mentor biztonságos helyen tárolja.
A laborállapotfelmérések elkészülésének határideje a feltöltés dátumától számított 5 munkanap.

A Funkcionális Labor Állapotfelmérés Jelentésben (a továbbiakban Állapotfelmérés) szereplő egészségügyi információkról:
A Funkcionális Labor Állapotfelmérés Jelentésben (a továbbiakban Állapotfelmérés) szereplő egészségügyi információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak diagnosztizálásra, öndiagnózisra, bármilyen egészségügyi probléma kezelésére, nem helyettesítik az orvos általi alapos, szakszerű vizsgálatot, tanácsadást és kezelést. Az ennek elmaradásából származó egészségkárosodásért az Állapotfelmérés készítője nem vállal felelősséget.
Az Állapotfelmérés a fent megnevezett címzett kizárólagos felhasználására szánt információkat, továbbá bizalmas információkat tartalmaz. Ha Ön nem a fent megnevezett címzett vagy nem kapott engedélyt a fent megnevezett személytől, tilos elolvasnia, vagy bármilyen módon felhasználnia ezt az Állapotfelmérést, továbbá szigorúan tilos ezt az Állapotfelmérést bármilyen módon forgalmazni, terjeszteni és másolni.
Az ebben az Állapotfelmérésben megadott információkat kizárólag oktatási célra nyújtjuk!
Sem az Állapotfelmérést, sem az abban foglalt információkat nem orvosi diagnózis, megelőzés vagy kezelés megállapítására szánták és nem is lehet ilyen célra felhasználni, beleértve az ön-diagnózist, megelőzést és -kezelést is. Ez a Jelentés nem használható fel szakképzett orvosi ellátás helyettesítésére, továbbá nem használható fel valamely egészségügyi állapot, panasz vagy betegség diagnózisa vagy kezelése megállapításának alapjául. Az ebben az Állapotfelmérésben foglalt „optimális tartományok” csak általános referenciaérték ajánlások. Nem szándékunk iránymutatást nyújtani ezzel senkinek.
Az ebben az Állapotfelmérésben foglalt „optimális tartományok” és információk kizárólag oktatási célokra szolgálnak, és nem szánták azokat arra, továbbá nem értelmezhetők úgy, hogy orvosi diagnózis vagy kezelés igénylésére vagy igénybevételére szolgáljanak. Sem az Állapotfelmérés, sem az abban foglalt semmilyen információ nem tekinthető teljesnek vagy kimerítőnek. Az Állapotfelmérés nem tartalmaz betegségre, panaszra, fizikai állapotra, vagy azok kezelésére vonatkozó információkat. Az Állapotfelmérés a benyújtott laboratóriumi adatokon alapul, amelyek esetében előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az állapotfelmérésen részt vett személy biokémiai értékeinek valamennyi releváns és megfelelő mérőszámát. Egy adott mikrotápanyagra, vitaminra, vagy azok bármely kombinációjára vonatkozó figyelmeztetés hiánya semmilyen módon nem értelmezhető annak jelzéseként, hogy az adott mikro- vagy makrotápanyag, illetőleg táplálékkiegészítő, vagy azok bármely kombinációja biztonságos, hatásos vagy megfelelő az állapotfelmérésen részt vevő személy számára.
A Jelentésből szerzett bármely információt, bármely egészségügyi állapotra vonatkozó valamennyi információt a háziorvosával vizsgáltassa felül!
Soha ne hagyja figyelmen kívül a szakképzett orvos által adott tanácsokat, ne halassza el orvosi vizsgálat vagy kezelés kérését és ne hagyja abba folyamatban lévő orvosi kezelését olyan információ miatt, amit ebben a jelentésben olvasott.
Amennyiben sürgős orvosi ellátásra/kezelésre van szüksége, keresse fel kezelőorvosát vagy a legközelebbi sürgősségi ellátást biztosító egészségügyi intézményt!
Konzultáljon háziorvosával vagy szakképzett egészségügyi kezelőorvosával arról, hogy alkalmazható-e az ebben az Állapotfelmérésben nyújtott bármely információ vagy anyag az Ön tünetei vagy egészségügyi állapota esetében. Mindig konzultáljon háziorvosával, mielőtt új kezelést, étrendet, testmozgást, fitnesztervet vagy egészségügyi tervet vagy programot kezd meg, mielőtt bármely gyógynövény, táplálékkiegészítő, vagy azok bármely kombinációjának szedését megkezdi, vagy ha kérdései, aggodalmai vannak egészségével, valamely egészségügyi állapottal vagy bármely kezelési tervvel vagy annak menetével kapcsolatban.
Kizárólag csak saját felelősség mellett használható az Állapotfelmérés, illetve az abban közzétett bármilyen információ, utalás.
Sem utasításokként, sem egyértelmű nyilatkozatokként, csakis tájékoztató, figyelemfelkeltő információként értelmezhetők a tartalmak.
A tartalmak, információk közzétevője, megjelenítője vagy szerzője semmilyen erkölcsi, vagy anyagi felelősséggel nem tartozik a használatból eredő bármilyen – közvetlen vagy közvetett – jellegű kárért.
Az Állapotfelmérésnek és a benne található információknak nem szándéka semmilyen betegség diagnózisának megállapítása, kezelése, meggyógyítása vagy megelőzése. Az Állapotfelmérés szerzője kifejezetten kizár minden felelősséget, amely azzal kapcsolatban merül fel, hogy az ezekben az anyagokban foglalt bármely és mindennemű információ, vagy egyéb tartalom alapján valamely cselekvést megtesznek, vagy nem tesznek meg. Ezek az anyagok és információk kizárólag oktatási és tájékoztatási célokat szolgálnak, és semmi esetre sem értelmezhetők orvosi tanácsadásként. Az Állapotfeléréssel átadott információ nem hoz létre szakképzett egészségügyi szakemberrel való kapcsolatot, és nem szándéka ilyen kapcsolatot helyettesíteni sem. Mindig kérje ki háziorvosa vagy más szakképzett egészségügyi szakember tanácsát valamely egészségügyi állapotra vagy az egészségére vonatkozó bármely kérdésével, valamint mielőtt különleges étrendbe, testmozgásba kezd, vagy táplálékkiegészítő szedését kezdené meg.