Adatkezelési tájékoztató

1.1. Adatkezelő

Név: Martinecz Beatrix
Székhely: 1021 Budapest Budenz út 5/a
Bankszámlaszám: HU72 11702067-21459722-00000000 (OTP)
Adószám: 58128473-1-41
Nyilvántartási szám: 56761959
E-mail: info@beatrixflow.hu
Web: www.beatrixflow.hu
Telefonszám: +36 30 609 1295

I.2.
A Weboldal használatával és a szolgáltatások igénybevételével Ön jelzi, hogy elfogadja a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját. Ha Ön nem ért egyet az Adatkezelési Tájékoztatóval akár részben, akár egészben, kérjük, ne használja a Weboldalt.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési tájékoztatót részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Adatkezelési tájékoztató és annak mindenkori módosítása a
közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg az Adatkezelő a weboldal szolgáltatásait biztosítja, vagy az Adatkezelési tájékoztatót módosítja.
Jelen Adatkezelési tájékoztató közzétételének napja: 2022. február 1.

II. Az adatkezelés alapelvei

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Szolgáltató kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy korlátozza az adataihoz és fájljaihoz való illetéktelen hozzáférést. Azonban egyetlen rendszer sem lehet teljesen áthatolhatatlan, akár jelszóval védett, akár nem. Ön tudomásul veszi, hogy lehetséges, hogy egy illetéktelen harmadik fél hozzáférhet, megtekintheti, lemásolhatja, módosíthatja vagy terjesztheti az Ön által a Weboldal használatával tárolt adatokat és fájlokat. A Weboldal használata teljes mértékben az Ön saját felelősségére történik.

A személyes adatok kezelésének alapelvei:

a) jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni az adatkezelést („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”); valamint
g) szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az adatkezelés elveinek való megfelelést igazolni lehessen („elszámoltathatóság”).

III. A kezelt önkéntesen átadott személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama, célja és jogalapja

Adatkezelésben érintettek köre (továbbiakban „Érintett”): weblap látogatói/használói, Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevevői, kapcsolatfelvevő személyek

A kezelt adatok köre:
– a weboldalon küldött üzenetek esetében a küldő e-mail címe, e-mail-ben önként megadott adatai
– szolgáltatás igénybevétele esetében az ügyfél által átadott valamennyi adat

Az adatkezelés célja: tartalomszolgáltatás, kapcsolattartás, szolgáltatások nyújtása, marketing tevékenység, számlázás

Adatkezelő marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, így különösen arra, hogy elektronikus úton hírlevelet küldjön, valamint nyereményjátékokat szervezzen a regisztrált felhasználók részére. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Adatkezelés tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Felhívjuk Adatkezelők részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amikor Ön regisztrál/vásárol Szolgáltatónál és/vagy a Weboldalon, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatótól bármilyen értesítést, bejelentést, megállapodást, közzétételt, jelentést, dokumentumot, új termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó közleményt, illetve egyéb feljegyzést vagy levelezést kapjon. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az értesítéseket elektronikus úton, e-mailben történő továbbítása útján kapja meg. Érintett bármikor indoklás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő praxisa végéig, de legalább 5 évig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Érintett kérésére történő törlésig; számviteli bizonylatok esetében 8 évig (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat)

Az adatkezelés jogalapja: a látogató, illetve az ügyfél önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), számlázás esetén jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés

A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A weblap használata során az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatok, illetve az Önről generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Személyes adatokat Ön a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban adhat át és szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott hozzájárulással rendelkezik az információk átadására.
A tartalomszolgáltatás keretében és ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet az Érintett önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között. Amennyiben az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az Érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az Érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.
Ha a látogató valamely szolgáltatás kapcsán e-mailben veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, úgy az Adatkezelő rögzíti a látogató e-mail címét, amit a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezel.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Érintett személyes adatai a következő módon kerülhetnek Adatkezelő kezelésébe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben Érintett által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek Adatkezelő számítógépes rendszerében, másfelől Érintett is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során kapcsolatba kíván lépni Adatkezelővel.

IV. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintett kérheti:
a) a személyes adataihoz való hozzáférést,
b) a személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását
d) adatainak hordozását.
Hozzáférés joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, és köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).
A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.